Mine værktøjer
Du er her: Forside / Generalforsamlinger / Generalforsamlingsreferat 2014 / Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014

Arkiveret under
ReferatReferat fra Generalforsamlingen 2014 i Rootes Danmark

 

Søndag, den 1.juni 2014 kl. 10.00 på Klosterhallen, Idrætsvej 1, 6240 Løgumkloster

Valg af dirigent

Formanden bød velkommen og foreslog Henrik Thostrup som dirigent. Henrik blev enstemmigt valgt.

 

Til stede var 10 medlemmer, heraf 5 fra bestyrelsen, samt Henrik Thostrup.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt med udsendelse af medlemsblad nr. 87. Indkaldelse skal ifølge vedtægterne ske med mindst 1 måneds varsel. Bladet er først kommet medlemmerne i hænde i de første dage af maj (B-post). Deltagerne godkendte generalforsamlingens afholdelse med bemærkning om, at generalforsamlingen kan omgøres, såfremt der indkommer indsigelse mod overskridelsen af indkaldelsesfristen. Bladredaktøren beklagede forsinkelsen og lovede, at det ikke sker igen.

 

Herefter behandledes dagsordenen som følger:

 

1. Bestyrelsens beretning for det forgangne år

Formanden gennemgik klubbens løbsaktiviteter i 2013: Forårsløbet på Stegøgård ved Bogense og Englændertræffet i Skagen arrangeret af os og med deltagelse af Roverklubben.

Formanden og Henrik Thostrup deltog i et begivenhedsrigt møde i MhS, hvor ny bestyrelse og nye vedtægter blev debatteret.

Medlemstallet ligger konstant på ca. 45.

 

Rootes reservedele og karosseridele opbevares nu samlet i Esbønderup. Der blev fremsat forslag om udarbejdelse af en ny liste.

Kurt Borgkvist oplyste, at han har fået tilbudt et større reservedelslager, fortrinsvis til Super Minx og herunder flere motorer. Reservedelene kan erhverves uden vederlag, blot de fjernes. Kurt og Niels Krüger beser lageret og bedømmer omfanget og anvendeligheden. Der er ikke plads i Esbønderup, men Attli Thostrup gav tilsagn om at skaffe opbevaringsplads på Lolland. Kurt og Niels sørger for transporten.

 

Vedrørende artikler til klubbladet opfordrede formanden: ”Ryst nu op med din historie”. Kontakt os venligst, vi sørger for opsætning og returnering af billeder m.v.

 

Formandens beretning blev taget til efterretning.

 

2. Emner der ønskes optaget på generalforsamlingen og som er tilsendt bestyrelsen skriftligt senest 2 uger før generalforsamlingen.

Der forelå ikke emner til behandling.

 

3. Det reviderede regnskab for foregående år fremlægges til godkendelse

Kassereren fremlagde årsregnskabet for 2013, som viser et overskud på 295 kr. og en egenkapital på 13.752 kr. Regnskabet blev godkendt.

 

4. Budget for indeværende år fremlægges

Klubbens udgiftsposter vil ligge på linie med 2013 regnskabet. Dog må imødeses stigende udgifter til medlemsbladet, da der kun udkom 2 numre i 2013 mod 3 planlagte numre i 2014. Budgettet for 2014 skal også rumme udgifter til ny hjemmeside. Rejseudgifter forventes mindsket, idet bestyrelsen nu kun afholder fysiske møder i særlige situationer. Kommunikationen klares sædvanligvis via mail og telefon.

 

5. Forslag til kontingent for 2015 fremlægges

Bestyrelsen foreslog en forhøjelse af kontingentet fra 250 til 300 kr. Forslaget blev vedtaget og generalforsamlingen godkendte, at kontingentet for 2014 forhøjes tilsvarende. 1 medlem stemte imod forhøjelserne.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor

Niels Krüger og Peter Ruben Larsen blev genvalgt.

Thomas Thostrup blev valgt som suppleant.

Hans-Jørgen Salomonsen blev genvalgt til revisor.

 

7. Eventuelt

 

Ny hjemmeside.

Nogle medlemmer udtrykte utilfredshed over den lange udviklingstid og gjorde opmærksom på, at en hjemmesides succes afhænger af, at den er ajour.

Bestyrelsen beklagede, at den ikke har givet en klar tilkendegivelse af kravene til hjemmesidens indhold, hvorfor udviklingen er sket ”baglæns”.

Hjemmesiden er nu klar til at blive fyldt.

 

Bestyrelsen blev pålagt at give hjemmesiden indhold snarest.

 

Medlemstallet.

Det er formentlig kun halvdelen af Rootes bilejere, der er medlem i klubben. Mærker som Avenger, Hunter og IMP er svagt repræsenteret. Disse biler er de yngste modeller og vel de mest kendte blandt ”yngre” mennesker. Mulighed for at få adgang til DVK's medlemsfortegnelse og evt. annonce for vor klub i DVK's blad blev drøftet, men det er næppe muligt at komme videre af den vej.

Ny medlemsliste og ny summarisk vognliste blev efterlyst. Bestyrelsen udarbejder og udsender en sådan.

 

Alle klubmedlemmer opfordres til at udbrede kendskabet til Rootes Danmark og reklamere herfor ved træf og lignende. Ved henvendelse til bestyrelsen om nye interesserede vil de få tilsendt folder og evt. et klubblad til orientering.”

 

Forsikringsforhold.

Forsikringsselskaberne har forskellige regler for vejhjælp og dækningsomfang afhængigt af kørselsformålet.

(Må man f.eks. gøre holdt og købe madvarer med hjem, når bilen har været til træf?

Hvor er grænsen for brug til daglige formål?

Må man køre på besøg hos venner for at ”lufte” bilen?

Må bilen aldrig bruges til at køre mellem hjem og arbejde?

Er der alene en årlig kilometerbegrænsning?)

 

I skadestilfælde har medlemmer været ude for, at sagsbehandleren har krævet strengere regler for dækning end selskabet og policen tilsiger. Det er indtrykket at praksis for tolkning af reglerne ændrer sig uden klar hjemmel i policerne.

 

Konklusion: Vi (bilklubberne) bør udarbejde en liste over vore ønsker og krav. Det vil være ønskeligt, om MhS vil tage spørgsmålet op.

 

Afslutning

Formanden takkede for god ro og orden og en udtalte stor tak til Ena og Brian for en fantastisk indsats ved planlægningen og gennemførelsen af forårsløbet.

Gerneralforsamlingen sluttede kl. 11.50.

 

Sign.                                                          Sign.

Henrik Thostrup                                       Carsten Justesen

Dirigent                                                    Formand