Mine værktøjer
Du er her: Forside / Artikler / Vægt og akseltryk. Sammenkoblingsregler for vogntog

Vægt og akseltryk. Sammenkoblingsregler for vogntog

Tidspunkt 30/03 2015
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

37:  CJ juni 2011

Køretøjer under 25 år

Køretøjer 25-35 år

Køretøjer ældre end 35 år

Køretøjer før 1951

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORVOGN

PÅHÆNGSVOGN/

SÆTTEVOGN

 

VOGNTOGS-VÆGTE

 

AKSELTRYK

 

SAMMEN-

KOBLINGS-

REGLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1902: Kørselsreglement for Automobil i København tillader kørsel med påhængsvogn efter tilladelse fra politiet.

1903: Første F-lov meddeler, at benyttelse af påhængsvogne tilstedes kun efter særlig tilladelse fra politiet.

 

1913: Motorvogn må køre med 1 påhængsvogn, når den er indrettet efter Justitsministeriets nærmere regler.

          Påhængsvognen med last må i intet tilfælde veje mere end lastbilen med sin last.

1918: Under særlige omstændigheder kan Justitsministeren tillade, at motorvogn kører med flere påhængsvogne.

 

1921: Køretøjers totalvægt højst 8 tons, egenvægt højst 4 tons. Påhængsvognen med last må ikke veje mere end

          motorvognen med last, eller have et akseltryk, der er større end motorvognens akseltryk.

          Hvis påhængsvognens bremser kan betjenes fra førersædet, men ikke er i direkte mekanisk forbindelse med

          motorvognens bremser, skal der udover føreren være en person over 18 år i førerhuset, der betjener

          påhængsvognens bremser. Kan påhængsvognens bremser ikke betjenes fra førerhuset, skal der på påhængs-

          vognen være en person, der har plads een på hver påhængsvogn. Der skal være signalforbindelse til føreren.

          Er antallet af påhængsvogne mere end 2, skal den bageste påhængsvogn være en person, der kan betjene

          bremsen. Signalforbindelse til føreren skal være til stede.

          Registrering + nummerplader til påhængsvogne begynder i 1921. Blanket 7 forskriver hvilket motorkøretøj

          påhængsvognen må tilkobles. Motorvogne og påhængsvogne må ikke være bredere end 230 cm.

1927: Køretøjers totalvægt højst 8 tons, akseltryk 6 tons og egenvægt 4 tons. Motorvogn kan trække et ”ikke

          indregistreret køretøj”. Mindst 20 % af den samlede vægt skal hvile på drivhjulene. Hvis påhængsvognens

          bremser ikke kan betjenes af føreren, skal en person på mindst 16 år betjene bremsen, enten fra førerhuset

          eller fra påhængsvognen.

 

1931:Kørsel med 2-hjulet påhængsvogn uden bremser må veje op til 120 % af motorvognens vægt, men max.

          hastighed er så begrænset til 25 km/t. 50 % af vogntogets vægt skal falde på de bremsende hjul.

1932:Kørsel med flere påhængsvogne kan kun finde sted med politiets tilladelse.

          50 % vogntogsvægt på bremsende hjul. Max. 25 km/t. Blokvogntog max. 8 km/t.

 

1942: Gul trekant med lys på førerhustag med påhængsvogn. Uden påhængsvogn skal gul trekant lægges ned.

 

1950: Tilladt at køre med lastvogn + 2 påhængsvogne eller 1 sættevogn + 1 påhængsvogn, når vogntoget enten

          skal benyttes til eksportkørsel eller strengt lokalt begrænsede transporter (se synsfri sammenkobling).

1955: Til motorvogn må kun kobles 1 påhængsvogn eller 1 sættevogn. Køretøjers eller vogntogs totalvægt fås fra

          F-lov § 45, stk.1c. som: 15 tons + 250 kg pr. 0,20 m for akselafstande over 2,5m. Akseltryk max. 8 tons.

          Samlet akseltryk for boggier under 2 m må højst være 14,5 tons. Akseltryk for tvillingmontering under 27

          cm mellem fælgmidter eller enkeltdæk under 50 cm må højst være 7 tons. Tilladt totalvægt var 16 tons.

          Påhængsvogns vægt med bremser = 1,5 x motorvogn. Påhængsvogn total max. 16 tons.

          Påhængsvogn uden bremser må højst veje 750 kg og tilkobles bil med op til 50 % af bilens vægt.

          Påhængsvogn og sættevogne skal være affjedret. Bredde højst 10 cm bredere end motorvognen.

1956: ”PÅHÆNG” skal være monteret på højre forreste hjørne ved kørsel med påhængsvogn. Skal drejes væk,

          når påhængsvognen ikke er tilkoblet. Erstatter den gule trekant fra 1942 på førerhustag.

1958: Først i 1958 er der særskilt krav om kørekort til påhængs-/sættevogn. Campingvognsbetegnelsen opstår.

 

1960: CF-påhængsvogn må uden bremser må være op til 1200 kg og 2/3af vogntogets vægt på bremsende hjul.

1961: Kørsel over landegrænser med lange/tunge eksportmotorkøretøjer. 10 tons akseltryk. 16 tons akseltryk på

          1,3m boggier. 16 eller 22 tons totalvægt på 2 eller 3 akslede motorvogne. Vogntog 32 tons. Længde 15m.

          Må først registreres, når tilladelse foreligger jf. Lov om international godskørsel af 1951. Må kun køre på

          særlige hovedveje. Skal føre en rund gul cirkelplade med sort kant.

1964: Eksportlastmotorkøretøjer må være op til 380cm høje. 1,4x reglen ses nu for første gang for disse køretøjer.

          Akseltryk (˃2m) for sættevogne op til 20 tons. Visse vejstrækninger tillader op til 38 tons totalvægt,

          som kræver blå cirkelplade i stedet for den gule.

1966: PHVG (med bremser) må tilkobles motorvogne under 3500 kg med op til 90 % af bilens egenvægt.

1968: Typegodkendelseskrav: PHVG over 750 kg skal have driftsbremse på alle hjul og lastvogne over 12 tons

          skal have 2-kreds driftsbremse.

1970: Kravet om 2-leder med ALB-regulering af driftsbremsen på påhængs-/sættevogne (6,2-7,3 ato).

1972: Tilladt totalvægt for køretøj med 3 eller flere aksler må ikke overstige § 45,stk.1c. Motorvogn 22 tons med

          min. 4m akselafstand. 3-akslet (5m) vogntog 24 tons. Vogntog (6,5m) med flere end 3-aksler 32 tons.

          § 45.stk.1c fra 1955 gælder fortsat for traktor, motorredskaber og deres vogntog. Fra 1955 8 tons akseltryk.

          Boggietryk 14,5 tons (˂2m) og 16 tons (˃2m).

1973: Påhængsvogn til eksportkørsel må veje 1,4x mere end motorvogn. Indenrigskørsel er det stadig 1,5x reglen.

 

 

38:  CJ dec. 2016

Køretøjer under 25 år

Køretøjer 25-35 år

Køretøjer ældre end 35 år

Køretøjer før 1951

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORVOGN

PÅHÆNGSVOGN/

SÆTTEVOGN

 

VOGNTOGS-VÆGTE

 

AKSELTRYK

 

SAMMEN-

KOBLINGS-

REGLER

 

 

 

 

 

 1975: Totalvægt ved eksportkørsel for vogntog med 3 aksler max 24 tons. Totalvægt over landegrænser må for

          køretøj med 2 aksler være 16 tons og med flere end 2 aksler max 22 tons. Eksportvogntog max 38 tons.

          3-akslet sættevogn max 22 tons. Akseltryk max. 10 tons. Boggietryk 16 (˂2m) / 20 (˃2m) tons. Kombineret

          godkendelse af lastvogn til indenrigs-/eksportkørsel med forskellige påhængsvogne må/kan forekomme.

          Krav om såvel 12 volt som 24 volt udtag til PHVG/SV, 2” king pin og manuel bremsekraftregulator i

          motorvognens styreledning ved kørsel med udenlandske sættevogne. P 25 benyttes.

1977: 10 tons akseltryk ved national kørsel. 2-akslet boggie (2 m) må være 16 tons. Flerakslede boggier 22 tons.

          Flerakslede sættevogne 24 tons. Motordrevet køretøj 18 tons (2-aksler), 24 tons (3-aksler), 29,5 tons

          (4 eller flere aksler). Påhængskøretøjer 24 tons (3 eller flere aksler). Vogntog 44 tons. SBI kan under

          særlige omstændigheder tillade, at bil godkendes til et ubestemt antal ensartede påhængskøretøjer.

1979: PHVG må tilkobles biler under 3500 kg med op til 90% af bilens tjenestevægt.

1981: Salt-/grusspredere (uregistrerede) må til kobles lastbiler (uden E-kort), når de kun vejer ½ af lastbilen.

          Maks. hastighed er 50 km/t.

1982: 4 eller flere akslede motordrevet køretøj med 2 styrende foraksler og 5 m akselafstand kan totalvægten

          være 32 tons.

1983: I sættevogntog med totalvægt på mere end 44 tons skal akselafstanden mellem bils bageste og sættevogns

          forreste være mindst 4 m. Vogntog 48 tons.

1986: Påhængskøretøjs boggie må være 16 tons (˂1,3m), 18 tons (˂1,8m) eller 11 tons (˂1,0m). 3-akslede

          påhængskøretøjers samlede akseltryk må være 24 tons, dog kun 22 tons (˂1,3 m) og kun 21 tons (˂1,0 m).

          En sættevogns samlede akseltryk må være 24 tons.

1991: 5- & 6-akslede vogntog må i international trafik ikke have akseltryk, der overstiger 11,5 tons. Totalvægten

          for vogntoget må ikke overstige 40 tons, dog 44 tons for 3-akslet lastbil, der trækker en sættevogn med  40`

          ISO-container.

1992: 2-akslet boggie (1,3-2,0m) må være 19 tons. 16 tons boggie (1,0-1,3m). 11,5 tons (under 1,0m). Bil med

          3-aksler må have totalvægt 26 tons (max. akseltryk 9,5 tons).

          PHVG´s totalvægt (under 3500 kg) må ikke være højere end 100% af bilens totalvægt.

1998: Totalvægten for PHVG til motorcykel må ikke være højere end 150 kg.

          PHVG til motorcykel må højst veje 50% af motorcyklens egenvægt.

2000: Totalvægten for 3-akslet ledbus 28 tons. Ledbus med 4 eller flere aksler 34 tons. 

2003: 19 tons boggietryk på 4-akslede lastbiler – dog ikke over 10 tons pr. aksel

2007: 2 akslet boggie (1,0-2,0m) 16 tons. 3 akslet boggie (˂2,0m) 8 tons = 24 tons. 3 akslet boggie (˂1,3m) dog

          maksimalt 22 tons samlet. 4 akslet køretøj 32 tons (2 styrende foraksler).

          I international trafik må totalvægten for bil være op 19 tons. 3 aksler max. 26 tons.

          Vogntog i international trafik er samme regler som i 1991.

2011: Nationalt akseltryk hæves fra 10 til 11,5 tons. Tilladt totalvægt for 3-akslede køretøjer hæves fra 24 til 26

          tons. Nationale og internationale regler er nu ens. 7-akslede vogntog max. 54 tons.

2012: 4-akslede sættevogne max. 30 tons akseltryk. 3-akslede kærrer max. 24 tons akseltryk.

2017: Ændring af sammenkobling for biler over 35 år, hvor man ikke kan skaffe bilfabrikantens bestemmelser for

          maksimalvægte for påhængskøretøjer. Her kan vi så "igen" benytte de meget gamle regler (fra 1966 & 1955)

          som tillader påhængsvogns vægte på 90% & 50% af bilens egenvægt.

 

 

ÉT-HJULET

PÅHÆNGSVOGN

til

MOTORVOGN

1933: Det tillades hermed, at ét-hjulede påhængsvogne kan kobles til biler ved en stiv tilkoblingsanordning.

          Påhængsvognens totalvægt må gerne overstige 20 % af bilens totalvægt. 

          Vogntogets hastighed må være tilsvarende motorvognens tilladte hastighed (60 km/t). Betingelsen herfor

          er, at bilen er forsynet med 4-hjuls bremser, at mindst 50 % af vogntogets samlede vægt hviler på

          bagakslen, at bagakslens garantidata er i stand til, at bære merbelastningen fra påhængsvognen.

1934: Ændret til: ”50 % af vogntogets vægt hviler på motorvognens bremsende hjul ”.