Mine værktøjer
Du er her: Forside / Artikler / Væddeløb, orienteringsløb, rally, pålidelighedsløb & motorløb.

Væddeløb, orienteringsløb, rally, pålidelighedsløb & motorløb.

Tidspunkt 30/03 2015
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

VÆDDELØB

RALLY

ORIENTERINGS-

LØB

PÅLIDELIGHEDS-

LØB

MOTORLØB

 

 

 

 

 

 

 

 

1923:  F-Lov` §10 foreskriver, at al kap- og væddekørsel er forbudt. Cykelvæddeløb og udholdensløb kan med

           politiets tilladelse finde sted.

1932:  Lignende ordlyd i F-Lov` §19, men betegnelsen ”udholdenhedsløb” er udeladt, hvorfor motorkøretøjer

           ikke mere kan få tilladelse til løb på offentlige gader og veje. Forbudet gælder al form for udholdenheds-

           løb konkurrencekørsel, orienteringsløb og præcisionsløb. Motorløb på bane (afspærret område) kan der

           gives tilladelse til af politiet, hvorfor mange nye motorbaner dukkede op efter 1932.

1951:  Motorløb til afholdelse udenfor offentlig vej (lukket bane) kan gives tilladelse til af politiet, såfremt en

           hel del regler er overholdt. Parkeringsforhold, forsikringer, toiletforhold, sikkerhedsforanstaltninger

           overfor publikum, jordvolde ved tilskuerhegn skal være i orden. Banen og afspærringen skal godkendes

           af politiet (ofte sammen med sagkyndig bistand). Banegodkendelsen skal ske tidligst 8 dage forinden og

           senest dagen før løbets afholdelse for baner, der ikke jævnligt afholder løb. Andre jævnligt benyttede

           baner kan forvente jævnlige uperiodiske eftersyn. Meget specifikke krav til banehegn, tilskuerhegn,

           jordvolde, pælerækker, halmballer og tangmadrasser. Åbninger i afspærringen skal på passende sted

           forefindes beregnet for adgang for ambulance og lignende.  Banen skal være jævn og må ikke have fald

           udad. Ansvarsforsikring skal være på 200.000 kr. Beskæftigede og kørerne har en tegnet ulykkesforsikring.

1955:  F-Lov` §43 meddeler, at cykelvæddeløb med politiets tilladelse kan finde sted, der dog ikke omfatter

            cykler med hjælpemotor. Justitsministeriet kan give tilladelse til, at internationale motorvæddeløb kan

           passere dansk område, og give tilladelse til afholdelse af orienteringsløb, præcisionsløb med motorkøre-

           tøjer og cykler med hjælpemotor. Hastighedskonkurrencer må ikke indgå i løbet.

           Al anden kap- og væddekørsel på vej er forbudt.

1960:  Præcisering af regler og bemyndigelse til politiet for afholdelse af motorløb. Gælder for tilladelsen fra

           1955 til orienteringsløb og præcisionsløb.

1968:  Start og opløb må nu finde sted indenfor bymæssig bebyggelse

1976:  F-Lov` §37 foreskriver samme regelsæt som i 1955.

1983:  JM meddeler politiet bemyndigelse til at meddele tilladelse til afholdelse af internationale motorløb,

           orienteringsløb og præcisionsløb. Ansøgning om internationale løb og løb over 300 km skal sendes til

           Rigspolitiet. Andre motorløb søges ved lokalt politi. Indgår der hastighedsprøver i løbet kan disse prøver

           alene tillades afholdt på militære områder, flyvepladser, fabriksarealer, lossepladser, grusgrave og lign.

           løbsledelsen skal sikre sig, at førerne har lovligt kørekort, at bilerne er registreret og i overensstemmelse

           med reglerne i hjemlandet. Der er indført særskilte regler (løbslængde, gennemsnitshastighed, køretiden,

           startintervaller, antal deltagere) for: 1) Orienteringsløb. 2) Præcisionsløb (pålideligheds-/økonomiløb).

           3) Rallys. 4) Ræveløb (radiopejleløb). Eventuelle §77-landevejseftersyn skal normalt udføres inden

           Løbets start eller i pauser og kan foregå efter løbet. 

1985:  JM kan tillade, at der undtagelsesvis afholdes hastighedsprøver på mindre betydende veje, der til

           formålet er afspærret for al anden trafik.

1995:  Motorløb uden for vej, der benyttes til almindelig færdsel må kun finde sted med politiets tilladelse og

           på en af politiet godkendt afspærret bane. JM fastsætter nærmere regler om afgørelser og om adgangen

           til, at påklage visse afgørelser. Forsikringsbeløbene er hævet væsentligt siden 1951.

1997:  JM fastsætter bestemmelser om betaling for eventuel politimæssig assistance.

1999:  Under cykelløb behøver en cykel ikke at være forsynet med lygter, klokke eller refleksanordninger.

2010:  Godkendelsen af permanent bane i 5 år. Ansvarsforsikring for køretøjer, Personulykkesforsikring et krav 

           Ambulance, læge og 2 samaritter skal være til stede.