Mine værktøjer
Du er her: Forside / Artikler / Persontransport

Persontransport

Tidspunkt 04/03 2015
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSON-

TRANSPORT

 

med

varebiler

lastbiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1924:  Lastbiler til godstransport er fritaget for omsætningsafgift, og må ikke benyttes til persontransport.

1939:  Præciseret, at lastbiler forsynes med påskrift på førerhus hvor mange personer, der må være i førerhuset.

1942:  Det er strengt forbudt, at transportere uvedkommende personer på Statens civile Luftværns køretøjer.

1944:  Tilladelse til transport af arbejdere med lastbiler.

1945:  Ikke tilladt mere at transportere personer på lastbil lad.

1946   Lastvogne uden omsætningsafgift  (biler med rød cirkelplade – se 12):

           Grundet vanskelig transport efter WW2 tillades at transportere arbejdere på lastvogne til arbejdspladsen.

           De skal sidde på vognbunden. Vognsider (sidefjæle) skal være mindst 30 cm høje. Bænke må ikke være

           på ladbunden. Påhængsvogne må ikke benyttes til persontransport. Udflugts-/turistkørsel er ikke tilladt.          

1948:  Indregistrering af lastbiler til erhvervsmæssigt persontransport må ikke mere finde sted.

1950:  Lastbiler uden omsætningsafgift (biler med rød cirkelplade): Den nødvendige transport af arbejdere

           ophæves, idet det flere steder påregnes, at kunne foregå med sædvanlige transportmidler. På steder kan

           det sæsonvis godtages (landbrug & dyrskuer), at transportere arbejdere på lad til/fra arbejdssted på

           samme vilkår som i 1946.

1952:  Lastbiler uden omsætningsafgift (gule nummerplader). Befordring af hjemmeværns og CF personel på

           lastvogne er tilladt under øvelser under kommando. Synes hver 3. måned. Willys & Land-Rover (uden

           afgift/ uden gitter bag førersædet) + plade på instrumentbordet:” Må ikke anvendes til persontransport”.

1952:  Vare- og lastbiler med ½-omsætningsafgift (sort/gule plader).

           Persontransport udenfor førerrummet er tilladt, når de er synet og godkendt. Lukkede varebiler må ikke

           være forsynet med sæder i varekassen. Åbne lastbiler med 30 cm høje sider kan benyttes. Bænke/ kasser

           må ikke anbringes på ladet. Der må højst transporteres 8 personer på ladet.

1957:  Regler for ½-omsætningsafgift for varebiler med sort/gule plader og sæder i varekassen indføres.

           Persontransport af passagerer udenfor førerrummet er tilladt – i lukkede varebiler på sæder og på åbne

           vare-/lastbiler på ladbunden. Adskillelsen bag førersædet kan afmonteres. Regler fra 1952 ophæves.

           En importeret bil, en varebil (gule plader) skal ejes i 3 år inden den kan omregistreres/afgiftsberigtiges

           til sorte eller gul/sorte plader, og derefter benyttes til persontransport (blev kaldt ”tvangsperioden”).

           Sideruder i varekassen på sort/gule nummerplader er ikke tilladt.

1958:  Lastbiler og varebiler uden omsætningsafgift (gule plader):  Må – udover godstransporten - kun benyttes

           til transport af arbejdere, som er ansat i virksomheden til bl.a. godsets af-/pålæsning.

           Visse lukkede varebiler uden omsætningsafgift beregnet til transport af fisk, brød, kød, mælk eller

           slagteriaffald, må ikke benyttes til persontransport.  For afgiftsfrie køretøjer er feriekørsel er udelukket.

1965:  Reglerne fra 1957 præciseres. Reglerne fra 1950 bortfalder.

1966:  Forbud mod transport af personer i visse (fisk, brød mv.) lukkede varebiler fra 1958 ophæves.

1969:  Motorkøretøjer over 3 tons må ikke transportere personer udenfor førerrummet, medmindre de håndterer

           det medbragte gods eller er ansat i ejerens virksomhed, benævnes mandskabstransport. Ingen feriekørsel.

           Almindelige last-/varebiler med åbent lad må ikke have sæder bag førersædet (> 8t total dog ekstra sæde).

           Lukkede last-/varebiler over/under 3t skal udelukkende være konstrueret til godstransport + adskillelse.

           Ruder tillades herefter i lukkede varebiler uden afgift (gule plader). De må dog ikke kunne åbnes.

           Varebiler med ”papegøjeplader” (½-afgift) må stadig have sæder og transportere personer bag førersædet,

           men må ikke være forsynet med ruder bag førersædet beregnet til passagerer.

1970:  Afgift med ½-omsætningsafgift ophører 1-1-1970. Varebiler forsynet med ”papegøjeplader” fortsætter

           og findes stadig på gaden her i 2011, og kan fortsat benyttes efter oprindelige regler.

1971-72: Varebiler med ½-omsætningsafgift kan nu montere ruder bag førersædet, uden at betale ny afgift.

          ”Papegøjepladerne” kan – efter syn - udskiftes med almindelige sorte personvognsplader.

          Tilsvarende regler som 1969, men vægtgrænsen er nu 2 tons (ikke mere 3 tons).

2009: Nye gul/hvide ”papegøjeplader” har ikke noget med persontransport i varekassen at gøre.

 

 

 

PERSON-

TRANSPORT

 på motor-

cykel

1952: ½-omsætningsafgift tillader persontransport, under forudsætning af, at der monteres ”papegøjeplader”.

1955: På motorcykel og i sidevogn må ikke transporteres flere personer end, der er siddepladser til. I sidevogn

          må der herudover medbringes et barn på under 10 år.

1957: ½-omsætningsafgift kan ikke mere fås til varesidevogne. Varesidevogn (gul) må ikke frakobles motor-

          cykel. Feriekørsel er udelukket på gule nummerplader.

1990: Sele på 3-hjulet motorcykel skal anvendes, når den er til stede. Gælder ikke for børn under 3 år.

1998: Påhængsvogn til motorcykel må ikke bruges til persontransport.

2007: Børn med legemshøjde under 135 cm må ikke befordres på 2-hjulet motorcykel.

          Endvidere må børn under 5 år ikke medtages på trehjulet motorcykel eller i sidevogn til motorcykel

          med mindre siddepladsen er forsynet med en sikkerhedssele.

2008: Børn med højden under 135 cm må ikke befordres på motorcykel, medmindre barnet er fyldt 5 år og

          anvender et barnesæde eller andet sikkerhedsudstyr, der opfylder godkendelseskravene.

  

 

 

ERHVERVS-

MÆSSIG

 

PERSON-

TRANSPORT

 

1705: Kongelig skrivelse udstedes gældende for Københavns Hyrekuskelaug med 30 kuske.

1869: Første Droskeregelment af 18. januar. Gjaldt også senere for automobiler.

1902: Frederiksberg fik den første Droskeautomobil fra ”Dansk Automobil- & Cykelfabrik (1 cyl.)”.

1903: Første ruteautomobil indsættes mellem Nykøbing F. og Nysted (Maurer Union).

          Første automobildrosche i København er K800.

1920: Private hyrevogne benævnes som ”Lillebiler”. Lillebiler var et mere frit erhverv, idet enhver kunne have

          en Lillebilcentral. Fra 1920 og indtil 1973 fandtes der rigtig mange Lillebilcentraler i Danmark – mest

          kendt i landdistrikterne. Lillebiler måtte ikke søge hyre på offentlig vej, men kun hjemme fra centralen.

          Ofte benyttet til limousinekørsel – bryllupper og lignende. Lillibiler betegnes også som ”hjemmevogne”.

          Chauffører (unge personer) tit uden ekspertise og uddannelse.

1923: Bekendtgørelse af 1923 fastsætter regler om indretning/godkendelse af passagerantal i Ruteautomobiler.

1932: Kapervognen var forløberen for droscher, og udtrykket blev bevaret indtil 1950èrne.

          Den hestetrukne kapervogn eksisterer dog i dag til ture rundt i Dyrehaven nord for København.

          Motordroscher er en gammel betegnelse for hyrevogne.

1950: Omnibusser (koncessionspligtig personbefordring med motorkøretøj i eller uden for rute) skal være

          godkendt i h.t. Lov nr. 257 af 1950.

1955: Ethvert køretøj (drosche), der er godkendt til erhvervsmæssig personbefordring kan frit søge hyre på vej.   

          Droscher var autoriseret af den enkelte kommune før hyrevognsloven af 1973 trådte i kraft, der bl.a.

          herefter bestemte antallet af taxaer.

1962: Andre køretøjer, der benyttes til erhvervsmæssig personbefordring skal være forsynet med taxameter.      

1973: Hyrevognsloven afskaffede skellet mellem lillebiler og taxi. Fra da af var alle hyrevogne. Hyrevogn skal

          være forsynet med ”friskilt”, side- og taglygte, skilt inde i bilen med registreringsnummer, chaufførkort,

          godkendt til erhvervsmæssig personbefordring og underlagt politiets tilsyn. Hyrevognsregulativ fra

          Justitsministeriet skal følges.

          Taxa er et beskyttet navn – hvorimod taxi er den internationale betegnelse for en hyrevogn.

2004: Kommunen kan bevilge ”Limousinekørsel” og sygetransport. Alle tilladelser gælder i 10 år ad gangen.

 

 

STUDENTER-

KØRSEL

 

person-

transport

på lastbillad.

 

 

1990: Kørsel med studenter kan efter tilladelse af politiet og tegnet forsikring tillades. Kørslen kan foregå med

          lastbil, varebil eller registreret traktorvogntog med 90 cm høje sider, der er godkendt af Bilinspektionen.

1995: Kørslen må ikke foregå på motorvej.

2004: Politiet kan forlange, at kørslen skal foregå bestemte steder og kun i egen politikreds. Der må ikke

          befordres flere personer end godkendelsen foreskriver. Maksimal hastighed og rute fastsættes af politiet.

          Tilladelsen fra politiet skal medbringes under kørslen. Siderne på ladet skal nu være 120 cm høje og

          forsynet med faste solide siddepladser til alle. Solid trappe til af/påstigning. Kørestole kan medbringes

          når bespændinger er til stede. Automatisk læssebagsmæk og tippelad skal være ”sat ud af drift”.Godkendt

          ildslukker og forbindskasse placeres ved chaufføren.

2015: Lastkøretøjer på gule plader – også din veteranlastbil – kan godkendes og udføre studenterkørsel, men der er

          dog den store begrænsning, at den gamle lastbil skal være forsynet med digital fartskriver og andet påbudt udstyr,

          som kræves for erhvervsmæssig transport med lastbiler.

NB:    I øvrigt må transport af passagerer på køretøjer på gule plader kun foretages af forsvaret, civilforsvaret og

          hjemmeværnet i forbindelse med øvelser.

 

 

PRIVAT KØRSEL

 med

LASTBILER

 

 

 

I henhold til registreringsafgiftsloven er en lastbil over 4 tons totalvægt helt fritaget for registreringsafgift. Den skal være indrettet og konstrueret til godstransport (svarende til at der altid er en eller anden form for ladflade). Der må ikke udenfor førerrummet transporteres andre personer end dem, der er nødvendige for af-/pålæsning af gods, personer ansat i ejerens virksomhed eller til/fra en arbejdsplads.

Lastbiler over 4 tons totalvægt må ikke anvendes til privat personbefordring d.v.s. ej heller til veterantræf. Tilsvarene gælder også for last-/varebiler under 4 tons.

Der er håb for, at Told & Skat vil ændre de nuværende restriktioner ved næste revision af registrerings-/vægtafgiftsafgiftslovene.

I så fald forlyder det, at det kommer til at gælde for lastbiler over 35 år.

Det er her i 2002 og indtil videre stadig forbudt også, at køre privat personbefordring i lastbiler, der er ældre end 35 år.

 

 

PERSON/-

PAPEGØJE/-

eller

VAREVOGN

 

 

Reglerne,

som de så ud

i 1958.

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Omsætningsafgift satser (registreringsafgift) mellem ”Papegøje” plader og sorte plader:

     ”Papegøje” plader min. 32½% af værdien og indtil max. 65% af værdien.

      Sorte plader min. 65% af værdien og indtil max. 130% af værdien.

Vægtafgift satser:

      Gule plader eller ”Papegøje” plader betaler ens afgift fra 13kr. og indtil 20kr. pr. 100 kg egenvægt.

      Sorte plader betales fra 15kr. og indtil 30kr. pr. 100kg egenvægt

 

Varevogne på gule plader- man må ikke:

- køre med mere end 1 person foruden føreren, med mindre det er påkrævet af hensyn til af- eller pålæsning eller

   når ansatte i ens virksomhed transporteres til/fra et arbejdssted.

- køre med passagerer om søndagen.

- bruge vognen til feriekørsel.

- køre til udlandet med mindre man har fået tilladelse hertil af Ministeriet for offentlige Arbejder.

- fjerne gitteret bag førersædet.

- anbringe sæder i varekassen.

- have vindue i bagdøren, der udgør mindre end 1/3 af dørens areal.

- have vinduer i varekasses sider.

 

I øvrigt skal man:

- have påmalet ejerens navn på siderne i synlig afvigende farve fra karrosseriets farve.

- være forberedt på dokumentation af behovet for at udføre godstransport som erhvervsdrivende.

 

Som det fremgår af ovenstående er persontransport meget besværlig på gule plader, hvorfor det var nødvendigt at benytte ”papegøje” plader til denne form for transport.

Prissammenligning mellem gule og ”papegøjeplader ses ikke at være særlig stor, hvorimod prisen for en personvogn som stationcar er noget større.

”Papegøje”vognen er et velegnet alternativ til dem, der har behov for både godstransport og persontransport. Og så skal der ikke dokumenteres et behov for godstransport til ”Papegøje”vognen.

 

Papegøje”vogne på sort/gule plader – man må ikke:

- have vinduer i bagdøren, der udgør mere end en 1/3 af dørens areal.

- have vinduer i varekassens sider.

- ombygge vognen uden speciel tilladelse fra myndighederne.

- benytte vogne til kørsel i udlandet med mindre tilladelse er givet af Ministeriet for offentlige Arbejder.

 

I øvrigt må man:

- køre med passagerer som en personvogn når varekassen er godkendt til det.

- indrette faste sæder i varekassen, som skal godkendes af den motorsagkyndige (fastgørelse af sæder ?).

- fjerne gitteret bag førersædet, når der ikke er varer i varekassen.

- køre søndags- & feriekørsel – også til udlandet.

 

I øvrigt skal man:

- have påmalet ejerens navn på siderne i synlig afvigende farve fra vognens farve.

 

Varevogn på sorte plader – man må:

- benytte køretøjet på samme måde som en personvogn.

- slette navnet på siderne

- sætte vinduer i hele vejen rundt om vognen.

 

Priser på aktuelle køretøjer i 1958.

        Varevogn

   Gule

 ”Papegøje”

                   Stationcar

   Personvogn

Commer Cob

  8.795

12.183

Hillman Husky Handycar   18.643

-

Commer Lightvan

10.200

14.306

Hillman Stationwagon        26.422

               20.810

Ford Thames 5 cwt.

  7.940

11.261

Escort                                  17.879

Anglia    15.450

Opel Olympia LP

  9.900

14.138

Caravan P                            21.203

Olympia 17.849

Peugeot 403

11.500

16.586

                                            26.595

               25.160

VW 211

  9.860

14.078

Kleinbus                              23.515

-

 

UDLEJNINGS-

KØRETØJER

1932:  Udlejningskøretøjer skal være lovpligtig ansvarsforsikret & kaskoforsikret. Må kun lejes ud til personer,

           der enten selv ejer et motorkøretøj, er erhvervschauffør eller er fyldt 21 år.

1927:  Skolevogne må ikke samtidig bruges til udlejning uden fører

1952:  Varebiler på ½-omsætning må ikke bruges til udlejning uden fører.

1958:  Skolevogne må gerne godkendes som udlejningsvogne.

1963:  Skolevogne må udlejes til anden kørelærer til undervisning af elever.

1963:  Udlejningsvogne skal have rattet i venstre side og være forsynet med speedometer (km/t).