Mine værktøjer
Du er her: Forside / Artikler / Generelle hastighedsgrænser i Danmark

Generelle hastighedsgrænser i Danmark

Tidspunkt 18/12 2014
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

GENERELLE HASTIGHEDSGRÆNSER I DANMARK

 

 1683:       I Chr.d.5´Danske Lov opstår begrebet hastighedsgrænse.

 1903:  15 km/t i København, Frederiksberg, købstæder og handelspladser.

            30 km/t andre steder i landet, når terrainet er frit og det er let overskueligt.

            15 km/t ved natkørsel udenfor tidsrummet 16/7-15/5, medmindre kørebanen er fuldt oplyst ved kunstigt lys. Tilladelse er mulig for visse personer.

              7 km/t hvor der er stærk trafik af vogne, ryttere, cyklister eller fodgængere eller hvor vejen er slibrig så, at bremsernes virkning formindskes.

                 Ved passering af porte, smalle broer, ind-/udkørsel fra ejendom, hvor udsigten ikke er mindst 15 alen skal om fornødent kunne standses øjeblikkeligt.

1906:   30 km/t på landeveje i København, Frederiksberg, købstæder og havnepladser i h.t. stedlig politivedtægt.

1908:   15 km/t i København, købstæder, handelspladser og i tæt bebyggede landsbyer

              7 km/t på gade og vej, hvor skiltning har påbudt hestevogne at køre ”i skridt”, må automobiler og motorcykler ikke køre hurtigere end at en

                 voksen mand kan følge automobilet eller motorcyklen. Forbud mod natkørsel er nu i perioden 15/8-1/5.

1910:   15 km/t i København, købstæder, handelspladser, i tæt bebyggede landsbyer og på biveje. Forbud mod natkørsel er nu i perioden 1/9-15/4.

                 Tilladelse gives normalt til læger, jordemødre mv.  Ved passering af porte ……(tilsvarende 1903) er oversigtsafstanden nu ændret til 10m.

                 Militæretatens, brandvæsenets og køretøjer til transport af syge kan meddeles fritagelse for lovens hastighedsbestemmelser.

1913:   25 km/t i København, Frederiksberg, købstæder og tæt bebyggede landsbyer.

            50 km/t andre steder i landet og på landevej i København, når vejen er fri og det er let overskueligt.

            15 km/t på biveje samt ved natkørsel, medmindre vejen har belysning med højst 100 m afstand. Kørsel nu tilladt hele døgnet i perioden 15/4 – 15/9.

                 Motorkøretøj til uopsættelig transport af syge eller tilskadekomne er ikke undergivet lovens indskrænkninger til kørsel i henseende til tid, sted og

                 hurtighed. Denne kørsel skal meddeles senest 12 timer efter og under kørslen ved anbringelse af en stok med en hvid dug fortil på køretøjet.

1918:   50 km/t på landeveje, når vejen er fri og terrainet er overskueligt og i byer med landevejsagtig karakter.

            30 km/t på landeveje, når der er hindringer og terrainet ikke er overskueligt.

            30 km/t i København, Frederiksberg og købstæderne, når kørebanen er fri. I andre tilfælde ”efter forholdene”. På biveje.

                 Om natten når gadelygter er placeret med højst 100m afstand. 

            25 km/t på landeveje om natten.

            20 km/t i tæt bebyggede landsbyer og i øvrigt på gader og veje om natten. Alle generelle hastigheder kan ved skiltning påbydes en ringere hastighed.

1919:        Kørsel hele døgnet i hele året tilladt i København, Gentofte, købstæder og ad offentlige veje. Særregler visse steder i Kbh. (30 km/t), Fr.borg Amt,

                 Bornholms Amt, Vejle Amt (30 km/t), Offentlige biveje (max. 700kg), Statsskove, & Natkørsel (fastsættes ikke lavere end 15 km/t men kan stadig forbydes).

1920:        Færdselslov af 1918 gælder nu også for Sønderjylland (ved genforeningen) med visse justeringer. Kørehastigheder gælder nu også generelt for motorcykler.

1921:   30 km/t i byer, landsbyer og på biveje for alle der tidligere måtte køre over 30 km/t. Ellers efter forholdene.

            30 km/t om natten for alle der tidligere måtte køre over 30 km/t. I tiden 15/5 – 1/9 er det om natten tilladt at køre med den for om dagen gældende hastighed.

                 Maksimal kørehastighed er kun tilladt, når terrainet er overskueligt, vejen er fri og der er taget så behørig hensyn som forholdene kræver.

1927:   30 km/t i København, Fr.berg, Strandvejen, købstæder, handelspladser, byer, landsbyer og på biveje. Kørehastigheden skal altid afpasses forholdene.

1929:        De danske Redningskorps Fællesforbund er meddelt tilladelse til, at køre med større hastighed end tilladt efter loven, dog aldrig mere end 50 km/t i byer.

                 Kørslen kan kun ske ved anvendelse af 2-tonet signal, 2 gule lygter og et gult dug (flag) foran på vognen med ”udrykning”.

1932:   40 km/t i København, Fr.berg, købstæder, handelspladser, byer, landsbyer og på biveje. Annuleret i 1953.

            60 km/t på hovedveje og landeveje. Annuleret i 1953. Zone-Redningskorpset gives samme tilladelse som anført under 1929.

1939:        4. sep.:   Køreforbud med alle private motorkøretøjer fra kl. 2400. Gælder ikke for læger/jordemødre mv.

                 18. sep.:  Køreforbuddet gælder også for læger, medmindre de har fået speciel tilladelse fra politiet.

                 9. apr. 1940:  Al privat kørsel forbydes i lygtetændingstiden – nummerplader deponeres ved politiet.

1940:   30 km/t under mørklægning (gælder ikke for udrykningskøretøjer).

1953:        Kørehastigheden skal til enhver tid være afpasset efter hvad hensynet til andres sikkerhed kræver, og må aldrig blive større end, at føreren bevarer

                  det fulde herredømme over køretøjet. Både vej-/vejrforholdene, køretøjets egen tilstand, belæsning og færdselsforholdene skal derved tages i betragtning.

                  FRI HASTIGHED for køretøjer under 3500 kg. 60 km/t for store køretøjer over 3500 kg.

1955:         Udrykningskøretøjer er fritaget for hastighedsgrænser, når hurtigere kørsel er påtrængende nødvendig.

1961:    80 km/t på veje i perioderne 29/3-4/4 (påske), 27/4-1/5, 19/5-23/5 (pinse), 23/6-26/6, 11/8-14/8, 21/12-3/1.

           100 km/t på motorveje i samme perioder som ovenfor nævnt.

1962:    80 km/t på veje i perioderne 18/4-24/4 (påske), 18/5-20/5, 9/6-11/6 (pinse), 23/6-8/7, 14/7-15/7, 21/7-22/7, 28/7-29/7, 4/8-5/8, 11/8-12/8, 21/12-3/1.

           100 km/t på motorveje i samme perioder som ovenfor nævnt.

1963:    80 km/t på veje i perioderne 10/4-16/4 (påske), 31/5-5/6, 22/6-11/8, 21/12- 5/1.

           100 km/t på motorveje i samme perioder som ovenfor nævnt.

1964:    90 km/t på alle landeveje (ikke motorveje) i perioderne 24/6-5/7, 1/8-31/8,17/10-25/10. Ophæves i 1965.

1972:         Kørsel på motorveje må kun ske med køretøjer, der kan og må køre mere end 40 km/t.

1973:    80 km/t på motorveje og veje udenfor tættere bebygget område (1.oliekrise). Ophævet igen i 1974.

             60 km/t i tættere bebygget område (1.oliekrise). Ophævet igen i 1974. Oliekrisen forbød søndagstrafik for private køretøjer, civil flyvning mv. 19/11 1973 - 13/2 1974.

1974     60 km/t i tættere bebygget område

             90 km/t udenfor tættere bebygget område.                                    

           110 km/t på motorveje. Lokale hastighedsgrænser kan fastsættes til både højere og lavere hastigheder end den generelle (se 8).

1979:    60 km/t i tættere bebygget område (brændstofbegrænsning= 2.oliekrise). Ophæves igen i 1981.

             80 km/t udenfor tætte bebygget område (brændstofbegrænsning). Ophæves igen i 1981.                                     

           100 km/t på motorveje (brændstofbegrænsning). Ophæves igen i 1981.

1981:    80 km/t udenfor tættere bebygget område.

           100 km/t på motorveje.

1985:    50 km/t i tættere bebygget område, med mulighed for ændring ved skiltning.

             80 km/t på motortrafikveje, med mulighed for ændring op til 90 km/t ved skiltning.

1992:  110 km/t  på motorveje.

2002:    40 km/t i Københavns indre by (kun i cityområdet).

2003:  130 km/t på motorveje og 90 km/t på motortrafikveje gældende fra 1-5-2004.