Mine værktøjer
Du er her: Forside / Artikler / Færdselslovens historie

Færdselslovens historie

Tidspunkt 12/12 2014
Tilføj begivenhed til kalenderen vCal (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

FÆRDSELSLOVENS historie

 

 

1683: Chr. 5`s DANSKE LOV idømmer straf for skade ved færdsel.

          DANSKE LOV = Den, der forsætlig ager eller rider på mand, kvinde eller

          barn og gør dem skade på liv, helbred og lemmer, skal straffes på livet, hvis

          den anden omkommer, eller bøde som skaden er. Gør han det af fremfusenhed

          eller uagtsomhed, da straffes han med jern.

 

1903: Den første egentlige Færdselslov indfører præsumptionsansvar. Der er endnu

          ingen forsikringspligt, men skadelidte gives sikkerhedsret i køretøjet.

          Præsumptionsansvar ~ sker der ved sammenstød med automobilet eller derved

          skade på person eller gods, er den for automobilet ansvarlige pligtig at erstatte

          skaden, medmindre det oplyses, at den skadelidte selv forsætlig eller ved grov

          uagtsomhed har hidført skaden, eller det fremgår af omstændighederne, at

          denne ikke kunne afværges ved den agtpågivenhed og omhu, der udkræves fra

          automobilets side (skadevolder skal bevise sin uskyld).

 

1918: Færdselsloven revideres. Der indføres forsikringspligt. Enhver ejer af et motor-

          køretøj skal i et af staten anerkendt Ansvarsforsikringsselskab tegne og holde i

          kraft en forsikring for motorcykler stor 6000 kr., for andre motorkøretøjer, stor

          12000 kr., til hel eller delvis dækning af de erstatningskrav, som tredjemand i

          henhold til denne lovs bestemmelser erhverver mod ham eller dog under

          sådanne omstændigheder, at de hæfter på motorkøretøjet.

 

1986: Færdselsloven revideres og Objektivt ansvar indføres.

          Objektivt ansvar = Den, der er ansvarlig for et motordrevet køretøj, skal

          erstatte skader, som køretøjet volder ved færdselsuheld eller ved eksplosion

          eller brand, der hidrører fra brændstofanlæg i køretøjet (skadevolder er altid

          erstatningspligtig overfor skadelidte). Erstatning for personskade og tings-

          skade kan i visse tilfælde nedsættes eller bortfalde.